Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sundhed, Menneske & Kultur

Center for Humanistisk Sundhedsforskning

Netværket Sundhed, Menneske og Kultur ledes og administreres fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning, Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU. Udover den administrative ledelse varetages en række undervisnings - og forskningsopgaver på centeret.  

Et fællestræk ved aktiviteterne på centeret er, at der med udgangspunkt i humanistiske (herunder psykologiske) og filosofiske analysestrategier behandles spørgsmål, der i meget bred forstand vedrører sygdom og sundhed. Dvs. der arbejdes med videnskabsteoretiske, historiske, etisk/værdimæssige og politiske forhold i relation til sygdom, sundhed, bioteknologi, kultur, praksisudvikling, metode og vurderingskriterier.

Forskning

Aktuelt foregår der bl.a. forskning inden for følgende områder på centeret:

A. Sundhedsvæsnets politiske og institutionelle forankring

Sundhedsvæsnet er præget af store politiske og institutionelle forandringer. Med udgangspunkt i analyser af velfærdsstatens udvikling analyseres statsbegreber, retfærdighedsbegreber og demokratibegreber med henblik på at forstå denne forandringsproces. Ligeledes analyseres det, hvorledes nye styringsredskaber, nye prioriteringsredskaber og nye måder at vurdere sundhedsfaglige ydelser på ændrer karakteren af det sundhedsfaglige arbejde. 

B. Vidensformer og evidens

Der foregår brydninger mellem forskellige vidensformer i det moderne sundhedsvæsen. Evidensbaseringsbevægelsen er et blandt flere eksempler på dette. Forskellige vidensbegreber kommer til udtryk i den reformering af begrundelsesformerne, der foregår i såvel kliniske som sundhedspolitiske sammenhænge. Hvordan kan disse konflikter forvaltes praktisk og teoretisk?    

C. Sygdoms - og sundhedsbegreber - sundhedsfremme

Forståelsen af sygdom og sundhed knytter sig i en vis udstrækning til forskellige aktørers perspektiv (politikere, professionelle og borgere). Dette kommer eksempelvis til udtryk i nogle af de nye måder, hvorpå man forsøger at udvikle og organisere sundhedsfremmeaktiviteter på i forlængelse af kommunalreformen med dannelse af sundhedscentre.

D. Samfundets aldring

Samfundet er under radikal demografisk forandring i retning af en overvægt af både yngre ældre og ældre-ældre. På centret er en gruppe af samfundsvidenskabelige og humanistiske forskere igang med at udvikle forskningsprojekter og videnskabelig litteratur om den nye fremtid, som er lige på samfundets 'dørtærskel'.

E. Normalitet og afvigelse

Afvigelse kan være forbundet med betydelig offentlig mistillid. Dette gør sig eksempelvis gældende i forhold til seksuel afvigelse. Hvorledes udvikles og konstitueres dette kulturhistorisk, og hvordan forvalter de personer der har afvigerstatus deres situation, og hvordan forvaltes og ændrer denne offentlige mistillid bl.a. de politisk-administrativt instituerede relationer imellem voksne og børn i samfundet (eksempelvis imellem pædagoger og børn)?

F. Bioteknologi, etik  

Den eksplosive udvikling inden for det bioteknologiske område, rejser en lang række begrebslige, etiske og værdimæssige spørgsmål. Der er såvel praktiske som filosofiske vanskeligheder med at finde frem til dækkende svar på, hvorledes man skal håndtere de nye diagnostiske redskaber, vi har fået med forbedret forståelse af genetiske aspekter ved sygdomme. Ligeledes medfører muligheden for at intervenere på et genetisk niveau, at etiske og værdimæssige spørgsmål rejses på nye måder. Hvor går eksempelvis grænsen mellem behandling og forbedring?

G. Professionsbegreber

I takt med sundhedsvæsnets udvikling møder sundhedsprofessionelle nye krav og forventninger. Er eksempelvis lægebegrebet forandret eller er der en særlig etik knyttet til det at bedrive denne form for professionel virksomhed, som går på tværs af historiske og politiske forandringsprocesser? Hvilken rolle har eksempelvis den hippokratiske ed og det danske lægeløfte i denne sammenhæng?

Undervisning

Centerets medarbejdere varetager undervisning i forskellige sammenhænge:

A. Undervisning ved Health:

  • Ved medicinstudiet, Medicinsk Filosofi og Videnskabsteori.
  • Ved tandlægestudiet, Studium Generale
  • Ved den sygeplejefaglige kandidatuddannelse

B. Undervisning ved Arts

  • Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling administreres og koordineres fra centeret og sammen med Sundhed, Menneske og Kultur-netværkets øvrigt medlemmer varetager centrets medarbejdere undervisning på uddannelsen.
  • Bidrag til undervisningen ved filosofistudiet

C. Ph.d.-kurser:

  • Kvalitativ metode
  • Filosofi og Empiri

-

Andre aktiviteter

Medicinsk Filosofisk Netværk

Centerets medarbejdere bidrager desuden som foredragsholdere i en lang række sammenhænge.